Doelstelling

Het gilde stelt zich ten doel als een christelijke broederschap, de gildegeest, waaronder wordt verstaan broederschap, vriendschap, burgerzin, vrijheidsliefde, eerbied voor het voorgeslacht en de menselijke waardigheid, te bewaren en te verbreiden. Dit speciaal door het beleven van de speciale gildegebruiken en tradities. Een en ander tot nut van de gildebroeders en gildezusters in het bijzonder en de plaatselijke, regionale en landelijke gemeenschap in het algemeen.

Het gilde tracht dit doel onder meer te bereiken door in onderlinge ontmoetingen, op eigen wijze, een bijdrage te leveren aan de gildecultuur. Dit gebeurt door middel van evenementen als patroonsdagviering, kermismaandag, vendelen, koninginnedag, dodenherdenking,  trommen, gaaisc hieten, Brabants wipschieten en voorts door bij voorkomende gelegenheden een respresentatieve rol te vervullen.